Skip to content

Verkoopsvoorwaarden Emtez Benelux bvba

 

Algemeenheden
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde overeenkomst tussen Empteezy Benelux bvba en koper zijn de huidige verkoopsvoorwaarden toepasbaar op al onze verkopen en verkoopofferten, niettegenstaande alle tegenstrijdige maatregelen voorkomend op bestelbonnen of andere documenten uitgegeven door de aankoper die dus uitdrukkelijk geweigerd worden. De huidige voorwaarden worden altijd als een eerste zending beschouwd.

Voorstellen en prijslijsten
Alle voorstellen, prijslijsten, voorwaarden of offerten, karakteristieken van de uitgegeven producten door de verkoper, alsook de catalogi, drukwerken, prijslijsten en andere handels- of technische documenten kunnen niet als een definitief aanbod beschouwd worden en hebben een louter indicatieve waarde. Zodoende kunnen onze prijzen gewijzigd worden in functie van de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en/of andere belastingen, sociale lasten, kosten van de grondstoffen, energiekosten en/of valuta. In geval van het bericht van ontvangst van het contract aan de koper kunnen onze prijzen en de kenmerkende karakteristieken van onze producten slechts met eenstemmigheid van beide partijen gewijzigd worden.

Prijzen
De verkoopprijzen zijn opgemaakt volgens het tarief dat op het ogenblik van de levering van kracht is en waarvan de koper erkent dat hij er voorafgaandelijk kennis van genomen heeft. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren de leveringen af fabriek Frankrijk ( FR-44860 ) Alle verantwoordelijkheid van de zending wordt na vertrek uit onze werkhuizen overgedragen op de transporteur.

Leveringstermijnen
De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief; de koper kan geen vaste leveringsdatum eisen. Behoudens opzettelijke of ernstige fouten kan een laattijdige levering geen aanleiding zijn tot verbreking van het contract of tot enige schadevergoeding. Een bestelling van materialen, klaar om geleverd te worden, kan door de koper niet vertraagd (uitgesteld) worden, tenzij alle kosten en/of schade, alsook de risico’s die hieruit volgen, door de koper gedragen worden. Bij uitstelling van levering worden de goederen volgens planning gefactureerd en wordt er een huur / stand aangerekend op 3% van het verkoopsbedrag per gestarte kalendermaand.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Overmacht stelt de verkoper vrij om, totaal of gedeeltelijk, elke markt of bestelling te verbreken (ontbinden), of de uitvoering uit te stellen zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. Als overmacht gelden onder meer oorlogstoestanden, quarantaines, gedeeltelijke of algemene stakingen, lock-out, muiterijen, machineschade, ongevallen, branden, ontploffingen en alle mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien en die, hetzij bij de verkoper, hetzij bij zijn leveranciers, een normale productie of regelmatige levering van grondstoffen, brandstoffen en voorraden alsook de leveringen van materialen kunnen verhinderen.